wit-logo-slogan-230

Дейности

Продължителността на проекта е 12 месеца (декември 2013 г. - декември 2014 г.).
Проектът УИТ ще изпълнява три основни типа дейности:

  • Сравнителен анализ и развитие на геообоснована система WITGIS ;
  • Организация на 13 междуинституционални международни събития ;
  • Създаване на широко разпространена мрежа за разпространение на знания .

Проектът WIT се състои от следните основни работни пакети (WPS):

WP1 Управление на проекта:

managementFore Предвижда създаването и активирането на работна група УИТ, разработването на инструменти и процедури за управление на проекти; организирането на три координационни срещи и постоянно наблюдение, оценка и отчитане на напредъка на проекта (в тримесечни срокове), при спазване на правилата на програмата PROGRESS.

WP2 Комуникация:

communication Комуникацията и разпространението на резултатите от проекта ще бъдат гарантирани,от подготовката на конференцията по откриването до заключителното събитие за края на проекта. Високо внимание ще бъде отделено на дизайна, публикуването и разпространението на рекламни материали. Централно значение ще бъде отдадено на дизайна и грижите за съдържанието на проектната уеб платформата, както и за активирането на Общата практика (ОП). Възможно е да се създаде мрежа от специалисти в социалния сектор на европейско ниво.

WP3 Сравнителен анализ и разработване на георефериран WITGIS атлас:

benchmarking Партньорите ще се фокусират върху разработването и публикуването на сравнителен анализ, който ще вземе като отправна точка четирите целеви области. Набор от 30 най-добри практики, съответстващи на иновационните европейски проекти и инициативи по темата за социалното благосъстояние и социално управление, ще бъдат идентифицирани. Централен аспект на WP3 ще бъде развитието на геообоснованта система, WITGIS за социални иновации и нови умения за „Белите работни места“.

WP4 Междуинституционални международни събития:

events13 международни събития, които ще се проведат в четири европейски страни-партньори (Италия , България, Германия и Литва) ще улеснят обмена на идеи на най-добри практики по въпросите на социалните иновации и нови умения. Две международни конференции ( в Берлин и в София ) на базата на периодични извадки на WITGIS система ще съпътстват развитието на серията от УИТ транснационални събития. Три кръгли маси ще бъдат организирани в Милано , Берлин и Вилнюс. Те ще посрещнат предизвикателствата на съвременните социални проблеми като : "Семейната структура, ефектите на трудовите отношения и трудностите за финансиране на прехода в ерата на бюджетните ограничения", "Качеството на социалната работа, образователните потребности и промените в структурата на социалната работа", "Новите умения на 21-ви век, които реагират своевременно на нуждите на постоянно развиващ се пазар на труда " . Три семинари ще бъдат проведени в Милано , София и Вилнюс, последвани от работилници ( 5 на брой) , които ще позволят да се развивят и проучат следните тем:

  • Усъвършенстване на информационните системи за нуждите от умения, възможностите за работа, професионалното ориентиране за тези, които навлизат в пазара на труда;
  • Пионерни устройства за социални иновации, даващи възможност за публично-частни партньорства в управлението на социалните услуги;
  • Подобрение на поливалентните умения и профили като част от една по-обхватна социална помощ;
  • Дефиниране на нов набор от курсове, насочени към управлението на специфични социални услуги и обучения за актуализиране на между-браншовите специалисти в социалния сектор ;
  • Укрепване на предприемачеството в сектора на социалните услуги и търсене на иновативни форми на финансиране на социалната работа.

Резултатите от тези дейности ще бъдат събрани и публикувани в "Бялата книга – УИТ за иновативни промени в сектора на здравеопазването и социалните дейности" , и ще бъдат представени по време на конференцията за закриване на проекта.

mi 200

(Italy)

Province of Milan

nda en 200

(Bulgaria)

National Development Agency

4s 200

(Germany)

Alice Salomon University of Applied Science

fsf jpg 200

(Lithuania)

University of Vilnius - Faculty of Philosophy

eu flag
С финансовата подкрепа
на Европейският съюз

Този сайт се поддържа от Програмата на Европейския съюз за заетост и социална солидарност - ПРОГРЕС (2007-2013 г.). Тази програма се изпълнява от Европейската комисия. Тя е създадена да подкрепя финансово изпълнението на целите на Европейския съюз в областта на заетостта, социалните въпроси и равните възможности, и по този начин да допринесе за постигането на стратегическите целите на Европа в тези области до 2020 година.
Тази седем годишна програма е насочена към всички заинтересовани страни, които могат да помогнат за разработването на подходяща и ефективна заетост и социално законодателство и политики в ЕС-27, страните от ЕАСТ и ЕИП и страните кандидатки за ЕС и потенциални кандидатки.. За повече информация вижте: http://ec.europa.eu/progress
Информацията, съдържаща се в този сайт не отразява непременно мнението или позицията на Европейската комисия. Цялата отговорност за съдържанието на този сайт се носи от автора. Комисията не носи отговорност за каквато и да е полза, която може да бъде извлечена от информацията, съдържаща се тук

Built with HTML5 and CSS3
Copyright © 2014 WIT Project

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ai fini dell'accessibilità sono impiegati cookies per registrare le preferenze dell’utente: il cambio sfondo, dimensione font, etc. L'eventuale disabilitazione dei cookies sulla postazione dell’utente provoca la sola perdita delle impostazioni di visualizzazione del sito. Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né per il tracciamento degli utenti. Per maggiori dettagli, consultate la nostra privacy policy.

Acconsento all’uso dei cookies per questo sito.